ANTALYA KUMLUCA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. Yılı Etkinlikleri Kumluca'da Başladı.

Milli Mü­ca­de­le'nin baş­la­dı­ğı 19 Mayıs 1919'un 100. yılı tüm Tür­ki­ye'de dü­zen­le­necek olan genç­lik, spor ve kül­tür et­kin­lik­le­riy­le coş­kuy­la kut­la­na­cak.
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. Yılı Etkinlikleri Kumluca'da Başladı.

Kutlama et­kin­lik­leri Kum­lu­ca şehir sta­dın­da okul­lar arası at­le­tizm şen­li­ği ile baş­la­dı.

Prog­ra­ma İlçe Spor Mü­dü­rü Erol Koca, İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rü Meh­met Ali Gir­gin, Spor Li­se­si Mü­dü­rü Sü­leyman Özcan, öğ­ret­men­ler ve öğ­ren­ci­ler ka­tıl­dı. 

"ÇO­CUK­LA­RI­MI­ZI MİLLİ MÜ­CA­DE­LE RU­HUY­LA YETİŞTİRMEYE DEVAM EDE­CEĞİZ"

Öğ­ren­ci­ler­le bir araya gelen İlçe Spor Mü­dü­rü Erol Koca yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, "Genç­ler siz­le­ri çok se­vi­yo­ruz. Bu ger­çek­leş­tir­di­ği­niz et­kin­lik için siz öğrencilerimize, öğretmenlerimize, okul ida­re­ci­le­ri­ne özel­lik­le İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rü­mü­ze çok te­şek­kür edi­yo­rum. Milli mü­ca­de­le ruhu mil­le­ti­mi­zin hiç ek­sil­me­yen ru­hu­dur. Bizim kim­se­ye ve­recek bir karış top­ra­ğı­mız yok. Ço­cuk­la­rı­mı­zı milli duy­guy­la ye­tiş­tir­me­ye devam ede­ce­ğiz. Bu yüz­den bu tarz et­kin­lik­le­rin ço­cuk­la­rı­mız üze­rin­de çok büyük et­ki­si var." dedi. 

Gençlik Haf­ta­sı Ve 100 Yıl Kut­la­ma­la­rı Prog­ra­mı şu şekildedir:


1-2 Mayıs 2019 Okul­lar arası At­le­tizm Şen­li­ği 
2-2 Mayıs 2019 Genç Erkek Güreş Mü­sa­ba­ka­la­rı
3-9 Mayıs 2019 Li­se­le­ra­ra­sı Genç Er­kek­ler Bas­ket­bol Tur­nu­va­sı
4-13 Mayıs 2019 Li­se­le­ra­ra­sı Kız-Er­kek Bad­min­ton Tur­nu­va­sı
5- 14 Mayıs 2019 Li­se­le­ra­ra­sı Genç Kız­lar Vo­ley­bol Tur­nu­va­sı
6-15 Mayıs 2019 Li­se­ler arası Genç Er­kek­ler Vo­ley­bol Tur­nu­va­sı 
7- 16 Mayıs 2019 Yıl­dız ve Genç Er­kek­ler Masa Te­ni­si Mü­sa­ba­ka­la­rı

10-05-201910-05-201910-05-201910-05-201910-05-2019